Русе

СУПНЕ „Фридрих Шилер“ е иновативно училище от учебната 2018-2019 година.
Тема на проекта за иновации: Комуникативност, креативност, качество в учебния процес – гаранция за успешна реализация в живота.
Иновацията е свързана с използване на нови методи в чуждоезиковото обучение (по немски език и по английски език).
Срок на иновацията: 4 години.
Иновативни класове по години:
2018-2019 учебна година: I, VIII и IX клас.
2019-2020 учебна година: II, IX и X клас.
2020-2021 учебна година: III, X и XI клас.
2021-2022 учебна година: IV, XI и XII клас – последна година от иновацията, през която ще се реализират иновативни дейности.

Цел на иновацията:
Повишаване ефективността на образователния процес. Създаване на учебна среда с мотивирани за развитие ученици, обучавани в гъвкавост и креативност, с фокус върху индивидуалността, развитие на инициативността, въображението, творчеството на всеки ученик, комуникацията и взаимодействието в процеса на обучение.

Цел на иновацията:
Повишаване ефективността на образователния процес. Създаване на учебна среда с мотивирани за развитие ученици, обучавани в гъвкавост и креативност, с фокус върху индивидуалността, развитие на инициативността, въображението, творчеството на всеки ученик, комуникацията и взаимодействието в процеса на обучение.

Иновацията предвижда използване на нови методи на преподаване по немски и английски език. Използват се методи, развиващи уменията на ученика да се изказва по зададена тема. По английски език е планирано използването на филм, видео и интернет.

В периода от 27.04.2022 г. до 30.04.2022 г. ученици и учители от ГПЧЕ"Симеон Радев" - град Перник, ПГПЧЕ"Димитър Димов" - град Плевен и ПГХХТ - гр. Пазарджик посетиха СУ с преподаване на немски език "Фридрих Шилер" - гр. Русе и присъстваха на :

 • Урок по английски език с ученици от XII A клас
  Английски език е профилиращ предмет с избираем модул Език и култура: език чрез кино, медии и литература
  Преподавател: Бабек Раифов, старши учител по английски език
  Тема на урока: гр. Брайтън, Великобритания
  Целта на урока беше разпространение на резултатите от училищен проект № 2020-1-BG01-KA101-078817 по Европейска програма Еразъм+ , ключова дейност 1,
  „Качествено обучение и европейско развитие чрез култура, традиции и ИКТ“, за повишаване квалификацията на учители по английски език.
  Курсът, в който Б. Раифов участва непосредствено преди мобилността по НП „Иновации в действие“ в гр. Русе, е на тема Language, Methodology & Culture.
  Представен беше урок, насочен към културата на Обединеното кралство и по точно град Брайтън, със средствата на видеото - филмче за Брайтън.
  Урокът беше от типа „ОБЪРНАТА КЛАСНА СТАЯ“ - беше дадена задача на учениците предварително да се подготвят за културата и традициите на Брайтън
  Двама от учениците представиха резултатите от проучването. Фактите впоследствие бяха развити във видеото където учениците усвоиха лексика по темата и изпълниха няколко задачи.
  На финала беше подготвен Кахут по темата с който да се проверят усвоените знания.
  https://create.kahoot.it/details/005319c4-0118-4b5a-9cba-70f766d005c9
 • Иновативен урок по немски език с ученици от с XI A клас
  Немски език е профилиращ предмет.
  Преподавател: Нели Праматарова, старши учител по немски език
  Тема на урока: Как да пътуваме екологично /Nachhaltiger Tourismus/
  Урокът е разделен на три части: първа част /теоретична/ съдържа видеоклип, който обяснява видовете туризъм, спецификите им и накрая се фокусира върху екологичния туризъм.
  Втора част /практическа/ обхваща две подчасти: учениците, разделени на три групи, трябва с помощта на приложението Padlet да попълнят основната информация,
  която са разбрали от видеоклипа. След това получават практически задачи.
  Първа група разработва и обяснява, как може да се пътува екологично, втора съставя екологичен куфар, т.е. какво трябва да вземем,
  отивайки на почивка, за да не натоварим околната среда и трета група представя различни възможности за нощувки, които са насочени само към екологичния туризъм.
  Иновацията се състои в самостоятелна работа по групи, като на база слушане с разбиране и използване на дигиталното приложение Padlet,
  учениците да подобрят своите умения за изразяване на немски език.
 • Тържество на немски език с участието наа ученици от 1 до 12 клас